Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních dat vnímáme nejen jako zákonnou povinnost, ale i jako firemní princip pro seriozní spolupráci. Uvědomujeme si, že bezpečnost osobních dat na internetu je jedno z nejdiskutovanějších témat a proto Vám zaručujeme, že všechna osobní data používáme v souladu s platnými právními normami a chráníme je proti zneužití.

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ATACHE s.r.o., IČ: 28276485, se sídlem Sirotkova 1039/75, 616 00 Brno je na základě platného oprávnění dle zákona o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. poskytovatelem služeb v oblasti výroba, obchod a služby, technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Povinnost společnosti (správce): V souvislosti s poskytováním našich služeb jsme povinni o Vás - zákazníkovi, shromažďovat osobní údaje nezbytné pro splnění právních povinností v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání služeb, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Váš souhlas jsme povinni získat pouze v případě, kdy evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis.

Jaké osobní údaje o zákaznících zpracováváme:  Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník a v rámci předkontraktačních úkonů. Údaje vedené o Vás v dokumentaci Vaší zakázky obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci zákazníka, rozsah služby, telefonické a e-mailové kontaktní údaje, v případě realizovaných vzdělávacích aktivit se jedná o identifikační údaje účastníků nezbytné pro dokladování splnění zákonných povinností a vystavení osvědčení. Pro zasílání novinek evidujeme pouze e-mailovou adresu bez dalších osobních údajů. Pro zasílání novinek projevujete souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů zaškrtnutím butonku "Zasílání novinek e-mailem".

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme: Vaše osobní údaje poskytujeme výhradně smluvním partnerům, kteří se podílí na realizaci služby a to v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti pro potřeby zpracování, vyúčtování a evidence zakázky, případně dalším institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou zákonem rovněž zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti. Osobní údaje neposkytujeme do zahraničí. Ke zpracování osobních údajů nad rámec právních povinností si vždy vyžádáme Váš souhlas.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme: Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí služeb, evidence Vašich kontaktů v systému pro kalkulace aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu dvou let od doby, kdy Vám byla poskytnuta služba nebo do doby odvolání Vaše souhlasu. Souhlas můžete odvolat zasláním zprávy na e-mailovou adresu: atache@atache.cz. Vaše osobní údaje, ke kterým jste poskytli souhlas, budou na základě Vaší žádosti bezodkladně vymazány a o této skutečnosti Vám zašleme potvrzující e-mail o vymazání.

Vaše práva při poskytování služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů: Jako zákazník máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. ke kterému jste poskytli souhlas. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které jsme povinni shromažďovat na základě právních povinnosti. Jako zákazník můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

ATACHE s.r.o.
se sídlem: Sirotkova 1039/75, 616 00 Brno
Tel.: +420 530 325 815, e-mail: atache@atache.cz

 

Obchodní podmínky - PDF, 225 Kb