PO - POŽÁRNÍ OCHRANA

Komplexní služby v oblasti PO vyplývajících ze Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a dalších právních předpisů platných pro oblast požární ochrany.

 • Dokumentace PO – vypracování, revize, vedení a průběžná aktualizace stanovené dokumentace PO v rozsahu dle § 27 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci:
  • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
  • posouzení požárního nebezpečí
  • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
  • požární řád
  • požární poplachové směrnice
  • požární evakuační plán
  • dokumentace zdolávání požárů
  • řád ohlašovny požárů
  • požární evakuační plán
  • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
  • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
  • požární kniha
  • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky
  • požárně bezpečnostní řešení
  • bezpečnostní dokumentace dle zákona o prevenci závažných havárií
  • bezpečnostní listy
  • doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
  • stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech 

 • Kontrola plnění a zabezpečení plnění povinností na úseku požární ochrany
 • Konzultace a poradenství pro vedení firem a vedoucí pracovníky – preventivní a nápravné poradenství při zjištěných nedostatcích v otázkách požárních ochrany
 • Začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí – posouzení, návrh začlenění, kontrola a dokumentace k začlenění činností dle míry požárního nebezpečí (bez zvýšeného, se zvýšeným, s vysokým požárním nebezpečím).
 • Požární bezpečnostní značení - kontrola a zajištění vybavení požárně bezpečnostním značením – návrhy, vybavení, obnova
 • Požárně bezpečnostní řešení staveb – poradenství a kontrola dodržování PBŘS a souladu při užívání a případných stavebních úpravách atp.
 • Svařování – systém zajištění podmínek požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách dle Vyhlášky č. 87/2000 Sb. zejména náležitostí před zahájením, v průběhu a po ukončení svařování
 • Školení požární ochrany vedoucích pracovníků a zaměstnanců – vstupní, periodické a mimořádné školení PO, školení obsluhy ohlašovny požárů
 • Odborná příprava členů preventivní požární hlídky – teoretická a praktická část
 • Pravidelné preventivní kontroly – provádění pravidelných preventivních požárních kontrol v objektech, zápis stavu, návrhy řešení zjištěných nedostatků
 • Kontrola požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany
 • Tvorba směrnic, požárních řádů, požárních poplachových směrnic dle pracoviště a prováděných činností – spolupráce na tvorbě interních dokumentů, pověření, pracovních příkazů a povolení k práci se zvýšeným požárním nebezpečím
 • Skladování a přeprava – kontrola, návrhy a zjištění skladování a přepravy nebezpečných látek z pohledu požární bezpečnosti (ADR)
 • Účast na kontrolách státního požárního dozoru
 • Prověrky akceschopnosti a nácvik zvládání mimořádných událostí – příprava, organizační zajištění kontroly a vyhodnocení nácviky evakuace a zdolávání mimořádných událostí dle rizik pracoviště, písemný zápis a návrhy zjištěních nedostatků pro firmy, školy organizace (cvičný požární poplach, evakuace osob, zvířat, majetku, povodeň, teroristický útok…)
 • Spolupráce s HZS – naši OZO PO a technici PO spolupracují s odborníky hasičského záchranného sboru a na školicím středisku soustřeďují moderní poznatky z oblasti požární prevence a požární bezpečnosti. Ve spolupráci s HZS zajišťujeme praktický trénink a praktické ukázky používání hasících prostředků (hasicí přístroje, hydranty ...) s možností vyzkoušet si správnou techniku obsluhy a hašení.
 • Servis PO pro vlastníky i nájemce – servis poskytujeme jak firmám a jednotlivcům provozujícím činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, tak i majitelům a pronajímatelům nemovitostí.

 

U zákazníků oblíbené:

 POŽÁRNÍ OCHRANA VE FIRMĚ + ZAJÍMAVOSTI PRO ŽIVOT

Motto: „Když se mi školení hodí i doma

 Hodně lidí je překvapeno, kolik povinností v oblasti PO se vztahuje na běžného občana (komíny, krby, oheň na zahradě, povinné vybavení hasícími přístroji a detekce kouře...) a jaké pokuty hrozí, při jejich nedodržení. V rámci školení PO seznamujeme pracovníky firem se zajímavostmi, které jsou určené každému, kdo má byt, dům, zahradu, auto…Získají praktické tipy od profesionálních hasičů pro hašení, vybavení, sebezáchrany, postupy první pomoci při nadýchání a popáleninách od profesionálních záchranářů (že je něco lepšího než Panthenol ...)

Výsledek: zvýšení atraktivity školení, zvýšení zájmu o dodržování zásad BOZP a PO.