Co je "UZNATELNÉ ON-LINE ŠKOLENÍ"

Co musí splňovat školení na PC, aby bylo uznatelné kontrolními orgány v oblasti BOZP a PO? Jaké jsou „jinosti" u on-line kurzů, na které se často zapomíná? Specifika ON-LINE školení:

1. ON-LINE školení musí obsahovat "KONKRÉTNOSTI" zaměstnavatele - Obecné školení nestačí! On-line školení musí obsahovat konkrétní řešení situací, rizik pracovních činností u konkrétního zaměstnavatele. Někdy jsou tato specifika označována jako "profesní doplňky". Ale "profesní doplňky" mohou zohlednit jen např. rozdíl mezi prací administrativy a skladníka. Firemní profesní doplňky musí řešit firemní specifika práce skladníka s ohledem na konkrétní podmínky konkrétního pracoviště, skladu, vybavení, organizace práce. Není sklad jako sklad. Proto musí obsahovat školení firemní specifika ke konkrétním pracovním pozicím, pracovním činnostem a pracovištím (tento požadavek se vztahuje na prezenční i on-line školení)

2. Musíte doložit OBSAH ON-LINE školení na PC - Osvědčení o absolvování on-line školení nestačí! Často si pracovník udělá on-line školení, dostane osvědčení o absolvování, které se založí do dokumentace. Nestačí doložit osvědčení o absolvování on-line školení, pokud není doložen i obsah proškolení, rozsah školení, forma ověření a prokazatelné výsledky ověření znalostí, odborná způsobilost „školitele" (identifikační údaje, podpis, forma ověření znalostí). On-line školení se proto vytváří na základě obsahové náplně školení z dokumentace BOZP a PO příslušného zaměstnavatele.

3. Lze všechna témata školit ON-LINE kurzy na PC? -  Ano i ne! Ano - pokud je ve firemní dokumentaci BOZP a PO uvedena tato možnost proškolení tématu formou on-line kurzu. Ano - pokud on-line školení obsahuje specifika zaměstnavatele a pracovní činnosti. V obsahové náplni školení musí být kromě uvedení možnosti realizovat dané školení formou on-line kurzu i další požadavky, co musí vhodné on-line školení splňovat (obsah, rozsah, způsob testování, hesla pro identifikaci pracovníka, kdy se školí, kdy a kde probíhá testování, kdo je mu přítomen, jak se test a celé vzdělávání vyhodnocuje ... stanovuje se interní směrnicí pro on-line kurzy). Ne - pokud školení obsahuje praktickou (tréninkovou) část. Zde je nutné prezenční školení s lektorem. Ne - pokud školení neobsahuje specifika zaměstnavatele. Ne - pokud nemáte zajištěný prokazatelný způsob ověření účasti a ověření znalostí interní směrnicí, včetně vyhodnocení výsledků testů. Příklad: Pracovník prošel on-line kurzem, napsal test a dosáhl 9 bodů z 10-ti možných. Pro úspěšné absolvování kurzu tento výsledek stačil. Dosažení 9 bodů z 10 pro firmu ale nestačí! Musí být vyřešena chyba, projednána náprava a ověřeno s pracovníkem pochopení tématu. Což pouhé osvědčení opravdu nesplňuje.

4. PROKAZATELNOST ÚČASTI a ZNALOSTÍ při ON-LINE školení - musí být u on-line školení doložena individuálními přístupovými hesly případně vymezeným časem, kdy se pracovník prokazatelně školení na PC věnoval. Prokazujete totiž fakt, že za PC seděl ten, kdo skutečně měl a absolvoval časový rozsah, který je zaměstnavatelem stanoven a získal v rozsahu kterém měl potřebné znalosti. Proto je nutné k osvědčení o absolvování on-line kurzu přidat např. čestné prohlášení pracovníka, nebo zápis z projednání školení s vedoucím pracovníkem, kde je zaznamenáno, že on-line školení absolvoval, byl seznámen s výsledky testu, byly s ním probrány případné chyby a pochopil všechny sdělované informace. Toto stvrzuje pracovník svým podpisem. Rozsah školení, výsledek testu a nápravná opatření často chybí! Např. Pracovník dosáhl výsledku 9 z 10 bodů, podle kritérií testu prošel. Ale podle zásad BOZP nemá v jednom bodě znalosti!!! A ty je nutné individuálně dořešit! A dořešení doložit! Protože třeba má nedostatečnou znalost v bodě, který může mít vliv na vznik pracovního úrazu a ... zaměstnavatel ač proškolil, má vážný problém (pokuty, sankce, právní důsledky).

Jak školíme my? ATACHE ON-LINE ŠKOLENÍ i PREZENČNÍ KURZY vytváříme vždy tak, aby obsahovaly "konkrétnosti" daného zaměstnavatele. Ano je to práce. Ale nás baví být akutální, konkrétní a poskytovat zákazníkům korektní služby. Přípravu školení, jeho realizaci a všechny výstupy se školením spojené, párujeme s firemní dokumentací BOZP a PO tak, abyste měli  VŠE v pořádku. Naši zákazníci nejvíce oceňují, že nás rádi vidí/slyší, že se chováme konstukrivně, neděláme ze všeho "jejich problém", ale řešíme a napravujeme nedostatky v již vytvořených dokumentacích a firemních systémech. Kontaktujte nás. Nejsem ¨"bezpečáci", jsme "pečáci". Rozum a cit. Rozumně, prakticky, s citem pro situaci, odborně a lidsky se domluvíme, přijedeme, zkontrolujeme, zařídíme, proškolíme, vyřešíme ... abyste Vy mohli v klidu pracovat.