BOZP

Komplexní služby v oblasti BOZP vyplývajících ze zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a provádějících předpisů platných pro oblast BOZP.

 

 • Dokumentace BOZP – vypracování, revize, průběžná aktualizace – vyhodnocování rizik, směrnic, pokynů, místně provozních bezpečnostních řádů, pracovních postupů
 • Konzultace pro vedení firem a vedoucí pracovníky
 • Kategorizace prací – zařazení do kategorií, dokumentace a hlášení
 • Prevence rizik – vyhledávání a prevence rizik na pracovišti, dokumentace, kontroly na místě, návrhy opatření u odstranitelných rizik a u neodstranitelných rizik
 • OOPP – komplexní systém poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • PLS – systém lékařských prohlídek (vstupní, periodické, mimořádné), kontrolní dohled na pracovišti
 • Problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání – dokumentace k pracovnímu úrazu příp. nemoci z povolání, vyhodnocení pracovních úrazů, analýza příčin, prevence vzniku a návrhy opatření proti jejich opakování, mimořádné školení a seznámení pracovníků po pracovním úrazu, agenda odškodnění pracovních úrazů příp. nemocí z povolání
 • Vybavení pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci – návrh vybavení dle pracovních rizik, zajištění dodání lékárničky - vhodného obalu vč. označení a obsahu, kontrola stavu a použitelnosti obsahu, doplňování (stabilní lékárničky na pracovišti, autolékárničky, lékárničky pro práci v terénu)
 • Školení pracovníků pověřených poskytnutím první pomoci -  školení zdravotních hlídek a pracovníků pověřených poskytováním první pomoci dle rizik pracovních činností s použitím konkrétního vybavení lékárničky. Více viz. Školení první pomoci
 • Systém dodržování zákazů kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti – tvorba systému prevence, kontroly, pověřených osob, zajištění vybavení pro detekci alkoholu a jiných návykových látek, kontrola kalibrace a exspirace testovacích sad, dokumentace k provedeným kontrolám (pověřovací listiny, kontrolní protokoly o provedené zkoušce, prokazatelné seznámení s průběhem kontrol v organizaci pro pracovníky a pověřené osoby včetně odborného zaškolení na použití testovacích sad).
 • Kontroly pracoviště – pravidelné a namátkové fyzické kontroly, zápis zjištěných nedostatků a návrhy nápravných opatření
 • Bezpečnostní značení - kontrola a zajištění vybavení pracoviště bezpečnostními tabulkami – návrhy, vybavení, obnova
 • Kontroly technického stavu provozovaných zařízení a technologií - sledování vybavení strojů a zařízení návody na bezpečný provoz včetně prokazatelného seznámí obsluhy s bezpečnostními pravidly, včetně vyhrazených technických zařízení
 • Revize – kontrola, zajištění a sledování termínů revizí elektor, plyn, tlakové nádoby, komíny…
 • Kontrolní prověrky BOZP dle § 108 odst. 5 zákoníku práce
 • Zdravotní způsobilost pracovníku dle pracovní činnosti – definování požadavků a sledování termínů dle pracovní činnosti a kategorizace prací
 • Kontrola kvalifikačních předpokladů - technická a odborná způsobilost pracovníků dle pracovní činnosti
 • Školení vedoucích pracovníků a zaměstnanců – vstupní, periodické a mimořádné školení BOZP, první pomoci, školení řidičů
 • Kontrola a tvorba interních směrnic a dokumentů – návrh, vypracování a zapracování interních směrnic, smluv a dokumentů do systému chodu firmy vč. kontroly souladu nových a stávajících dokumentů s platnou legislativou
 • Projednání otázek a zjištěných nedostatků s vedoucími pracovníky
 • Konzultace pro EHS a pracovníky firem
 • Systém implementace BOZP a Systém managementu bezpečnosti – požadavky, nápravná opatření při zjištěných nedostatcích, poradenství pro vedoucí pracovníky v oblasti BOZP a zásad bezpečné práce, zavádění systému managementu bezpečnosti a příprava na certifikaci
 • Hygiena práce – řešení a kontrola požadavků z oblasti hygieny práce, zajištění měření a příslušné dokumentace
 • Ergonomie – kontrola a návrhy opatření v oblasti vyhovující ergonomie vybavení pracoviště dle individuálních požadavků pracovníků a specifik prováděných činností, školení pracovníků z pohledu ergonomie práce a prevence nemocí z povolání u prováděných činností
 • Školení pro pracovníky nákupu – seznámení pracovníků zodpovědných za nákup vybavení se zákonnými parametry OOPP (certifikace a návody výrobců, parametry nutné a vhodné) ergonomickými parametry dalšího pracovního vybavení
 • AED – nákup a školení obsluhy laických defibrilátorů vč. měření akceschopnosti zachránců
 • Účast na kontrolách ze strany orgánů státní správy na úseku BOZP – osobní účast na kontrolách ze strany Oblastního inspektorátu práce a hygieny práce KHS.
 • Koordinační servis – záruka koordinace všech zainteresovaných interních a externích složek, které se na fungování BOZP a PO podílí. Stojíme na Vaší straně a pro Vaše potřeby komunikujeme a koordinujeme vše potřebné. Máme více jak 20 let zkušeností s organizačním zajištěním jednorázových i dlouhodobých projektů.

 

U zákazníků oblíbené:

KOMPLEXNÍ SERVIS A ZÁRUKA KOORDINACE

Poskytujeme odborné služby OZO BOZP a PO a koordinujeme všechny další dodavatele, kteří se podílí na naplnění legislativních požadavků v této oblasti. Pokud máte své stávající dodavatele, převezmeme zodpovědnost za koordinaci všech. V případě potřeby vyhledáme dodavatele požadovaných kvalitních služeb např. specializované revize, PLS, dodavatele OOPP… a zaštítíme bezproblémovou spolupráci.

Jsme praktičtí. Nehledáme problémy, hledáme řešení!

 

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Oživení školení BOPZ a PO o moderní zásady první pomoci s profesionálními záchranáři, vzbuzuje zájem pracovníků a zvyšuje atraktivitu bezpečnosti.

 

TOP: ROČNÍ HARMONOGRAM BOZP vč. DODRŽOVÁNÍ

Motto: „Nic nám neunikne. Nic Vás nepřekvapí.

Z podkladů dokumentace BOZP vytváříme kompletní časově řazený seznam všech povinností a termínů v oblasti BOZP (prohlídky, revize, školení…) a tento dozorujeme a s dostatečným předstihem řešíme, upozorňujeme a organizačně zajišťujeme dodržení splnění.